Pariser Höfe, Stuttgart
Pariser Höfe, Stuttgart
Park Office, Karlsruhe
Park Office, Karlsruhe
Postplatz Forum, Waiblingen
Postplatz Forum, Waiblingen
Postturmareal, Schorndorf
Postturmareal, Schorndorf
Red Square, Zeppelinheim
Red Square, Zeppelinheim
Robert Bosch GmbH Werk Long Than, Vietnam
Robert Bosch GmbH Werk Long Than, Vietnam
Bürogebäude Square 41, Frankfurt
Bürogebäude Square 41, Frankfurt
Step 8, Stuttgart
Step 8, Stuttgart
Alte Kinderklinik, Universität Karlsruhe
Alte Kinderklinik, Universität Karlsruhe
Fakultät Architektur, Universität Karlsruhe
Fakultät Architektur, Universität Karlsruhe
Hörsaalgebäude am Forum, Universität Karlsruhe
Hörsaalgebäude am Forum, Universität Karlsruhe
Institut Materialprüfung, Universität Karlsruhe
Institut Materialprüfung, Universität Karlsruhe

Referenzen